Zmluvy / Faktúry

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení   zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke.

Faktúry nájdete tu

Zmluvy:

Zmluvy 2019:

Z-012019 Rekonštrukcia miestnych komunikácii

Z-02 Wifi pre Teba v obci Pokryváč

Z-032019 Zmluva o úvere

Potvrdenie – Prima Banka

Z-042019 Kúpno-pred.zmluva

Z – 052019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Z-062019 Búdkovo – dedinka pre vtáčiky

Z-062019 – pokračovanie

Zmluvy 2018

Z-082018 ARRIVA

Z-072018 Zmluva o výpožičke -pož.vozík

Z-062018 Zmluva o úvere

Z-052018 Zmluva o dielo Bolustav

Z-042018 Prima Banka

Z-032018 Prima Banka

Z-022018 DPO SR

Z-012018 PPA

 

Zmluvy 2017

Z-2017 Požiarna ochrana na činnosť

Z -2017  VUC

Z-2017 VUC 02

Z-2017 ARRIVA

Z-2017 TS Dodatok

Z-2017 BCF

Z-2017 TENDERnet

Zmluvy 2016

zmluva-11-2016-z

zmluva-10-2016-z

zmluva-9-2016-z

zmluva-8-2016-z

zmluva-7-2016-z

zmluva-6-2016-z

zmluva-5-2016-z

zmluva-4-2016-z

zmluva-3-2016-z

zmluva-2-2016-z

zmluva-1-2016-z

Zmluvy 2015

zmluva-5-2015-z

zmluva-4-2015-z

zmluva-3-2015-z

zmluva-2-2015-z

zmluva-1-2015-z